Następna wiadomość
Poseł na spotkaniach ze strażakami

Stanowisko w sprawie protestów rolników

Data dodania: 2015-02-23


Poseł Tadeusz Tomaszewski w związku z wpływającymi do biura poselskiego dokumentami i apelami w sprawie protestów polskich rolników złożył interpelację do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Szanowny Panie Ministrze,

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw, zwłaszcza produkujących trzodę chlewną systematycznie się pogarsza. Niskie ceny skupu, brak należytej kontroli importowanego mięsa, niewystarczające działania promujące polską wieprzowinę oraz embargo rosyjskie mogą doprowadzić w krótkim czasie do załamania się rodzimej produkcji i w efekcie do pogorszenia sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych – czytamy w postulacie rolników, którzy dzisiaj protestowali przed starostwami w Wielkopolsce. Rolnicy oczekują od rządu podjęcia zdecydowanych działań wobec pogarszającej się sytuacji ekonomicznej gospodarstw, zwłaszcza produkcji trzody chlewnej. W wielu wypadkach może to również oznaczać bankructwo dla tych, którzy zadłużając się zainwestowali w unowocześnianie swoich gospodarstw, a którzy dziś z powodu zaistniałej sytuacji nie mają środków finansowych na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Rolnicy domagają się ochrony rynku przed importem niskiej jakości i przez to tanich produktów spożywczych, przede wszystkim nieprzetworzonego mięsa. Konieczna jest przy tym skuteczna promocja rodzimej produkcji rolno-spożywczej, która jednak nie będzie możliwa bez przyjęcia definicji polskiej żywności i wdrożenia czytelnego systemu jej oznakowania. Domagają się także uruchomienia skupu interwencyjnego i to po opłacalnych cenach. Prawnego uregulowania wymaga problem stosowania przez firmy skupowe nierzetelnej oceny parametrów dostarczanych przez rolników produktów, angażując przy tym agencje państwowe. Za konieczne uważają także uregulowanie rynku mleka po likwidacji kwot mlecznych oraz zasad uprawy buraka cukrowego i produkcji cukru po roku 2017. Również w Gnieźnie rolnicy postanowili zwrócić się do starosty gnieźnieńskiego w celu omówienia swoich postulatów.

Według rolników pilnego rozwiązania wymaga też nieuregulowana dotychczas kwestia odległych terminów zapłaty za nabywane od rolników produkty. Powiązanie terminu zapłaty z możliwością rozliczenia podatku VAT wydaje się oczywistym rozwiązaniem, tym bardziej, że od lat obowiązuje to w rozliczeniach z rolnikami ryczałtowymi.

Domagają się pilnego przyjęcia rozwiązań dotyczących obrotu ziemią rolną, by uwzględniały one interesy gospodarstw rodzinnych, które stanowią konstytucyjną podstawę polskiego ustroju rolnego. Rolnicy zwracają też uwagę, że zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego jest pierwszorzędnym obowiązkiem każdego państwa.

Swoje postulaty gnieźnieńscy rolnicy zawarli w czternastu punktach:


1. Wprowadzenie zapisów regulujących podaż surowca w sytuacjach kryzysowych na rynku mleka i wieprzowiny.

2. Wprowadzenie dopłat i refundacji wywozowych ze względu na wystąpienie sytuacji kryzysowych.

3. Wprowadzenie i urealnienie cen zakupów interwencyjnych (wprowadzenie monitoringu kosztów produkcji).

4. Szczegółową kontrolę weterynaryjną wwożonego do kraju mięsa.

5. Podjęcie radykalnych kroków mających na celu wyeliminowanie zagrożenia związanego z chorobami przenoszonymi przez dziką zwierzynę.

6. Likwidację, bądź złagodzenie kar mlecznych.

7. Wprowadzenie obowiązku znakowania mięsa i jego wyrobów w taki sposób, aby konsument bez problemu mógł zidentyfikować kraj ich pochodzenia.

8. Wyznaczenie norm prawnych określających definicję „polskiego mięsa”.

9. Zrekompensowanie rolnikom strat spowodowanych embargiem rosyjskim (zwłaszcza na rynku trzody chlewnej).

10. Wprowadzenie regulacji prawnych zabezpieczających relacje pomiędzy producentem, przetwórcą, konsumentem a sieciami handlowymi.

11. Przedstawienie dyrektywy dotyczącej uprawy buraka cukrowego po 2017r. – jakie działania podejmuje Rząd.

12. Rozszerzyć kompetencje komórkom kontrolującym powołanym przy ARiMR do kontrolowania pomiarów mięsności w ubojniach tzw. „niezależna ocena półtusz”.

13. Rozszerzyć regulacje prawne dotyczące zapłaty za odebrany towar tak jak w przypadku rolników ryczałtowych.

14. Wprowadzenie odszkodowań za straty wyrządzone przez zwierzęta będące pod ochroną takie jak: bobry, gawrony, kormorany i wilki.

Rolnicy domagają się rozmów i dialogu z rządem w sprawie w/w postulatów.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Kiedy przedstawiciele rządu podejmą rozmowy z protestującymi rolnikami?
  2. Jakie działania podejmuje rząd na rzecz realizacji w/w postulatów rolniczych?
  3. Jakie inne działania i programy będzie wprowadzał Rząd RP na rzecz poprawy warunków życia na obszarach wiejskich i opłacalności produkcji rolnej w latach 2015-2020?

 

W dniu 20 lutego wpłynęła odpowiedź, której treść można przeczytać klikając na poniższy link:

- Odpowiedź


  Poleć