Następna wiadomość
Informacja dotycząca osób niewidomych

Zmiana w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Data dodania: 2013-05-14


W dniu 13 maja podczas konferencji prasowej poseł Tadeusz Tomaszewski przedstawił zapisy ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przewidziane w projekcie zmiany dotyczą:

-  zmniejszenia minimalnego wkładu własnego gminy z 50% do 20% w kosztach realizacji zadania przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie  i funkcjonowanie instytucji opieki [zgodnie z  art.  128 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), który stanowi, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba  że odrębne ustawy stanowią inaczej];

- rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki (poza gminami również osoby fizyczne, osoby prawne, i jednostki nieposiadające osobowości prawnej);

- poszerzenia katalogu podmiotów mogących zatrudniać dziennych opiekunów;

-  możliwości organizowania przez instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej ze szkołami i innymi placówkami oświaty;

- umożliwienia zatrudnienia niani, za którą opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze środków budżetu państwa, przez osoby prowadzące działalność rolniczą;

- umożliwienie podmiotom tworzącym żłobki, kluby dziecięce, zatrudniającym dziennego opiekuna przetwarzania danych osobowych zbieranych na potrzeby rekrutacji oraz zapewnienia prawidłowej opieki w tych instytucjach;

- zebrania i ujęcia w jednym akcie prawnym wymagań sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych;

- umożliwienie podmiotom organizującym opiekę nad dziećmi przeprowadzenia procedury rejestracji żłobka i klubu dziecięcego przez platformę ePUAP;

- wprowadzenia podstawy prawnej dla otrzymywania przez podmioty zatrudniające dziennych opiekunów dotacji celowej z budżetu gminy; 

-  skrócenie okresu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprawowaniu opieki nad dziećmi jako działalności gospodarczej nieregulowanej (wyznaczony termin zakończenia takiej działalności  - 31 sierpnia 2013 r.).

 

   Według danych statystycznych zgromadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od wejścia w życie ustawy do czerwca 2012 r. utworzono 254 żłobki (w 2010 r. funkcjonowały 392 żłobki z 31 tys. miejsc), 55 klubów dziecięcych i zatrudniono 18 dziennych opiekunów, którzy opiekowali się 40 dziećmi.  

        

W powiecie gnieźnieńskim funkcjonuje jeden prywatney żłobek,  jeden publiczny  oraz jedna opiekunka dzienna. Łącznie na 4924 dzieci do 3 roku zamieszkujących teren powaitu gnieźnieńskiego z opieki wczesnoprzedszkolej korzysta 92 dzieci.


  Poleć