Następna wiadomość
Spotkanie z doradcami zawodowymi ds. rynku...

Wydłużenie wieku strażaków ratowników

Data dodania: 2010-02-09


            Poseł Tadeusz Tomaszewski w imieniu posłów Klubu Poselskiego Lewica przedstawił w czasie I czytania na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2010 roku Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji nowelizację ustawy o obronie przeciwpożarowej.   

    

„Zgodnie z art. 19 ust. 1 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1229 z późn. zm.) bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 60 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału       w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze.

            Art. 2 pkt 2 ustawy definiuje tylko pojęcie „ działań ratowniczych"- rozumie się przez to każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, nie definiuje natomiast pojęcia „bezpośredniego udziału". Wydaje się, iż można wyprowadzić wniosek, iż samo kierowanie wozem strażackim nie jest „bezpośrednim udziałem", natomiast zazwyczaj kierowcą wozu strażackiego jest strażak, który także bierze udział w akcji ratowniczej.

Należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 95a Prawa o ruchu drogowym kierującym  pojazdem   uprzywilejowanym  ochotniczej  straży  pożarnej  może  być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich oraz psychologicznych. Kontrolnym badaniom lekarskim podlega kierowca pojazdu uprzywilejowanego w wieku do 55 lat - co 5 lat, w wieku od 55 lat do 65 - co 2 lata, a wieku powyżej 65 lat - corocznie. Tak więc, kierowcą nie będącym strażakiem i nie biorącym bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczych można być także po ukończeniu 60 lat. Natomiast     strażak-kierowca     winien, oprócz     spełnienia     przesłanki odpowiedniego wieku, posiadać stosowne badania lekarskie. Niespełnienie któregokolwiek z tych wymagań winno skutkować niedopuszczeniem do udziału w akcji ratowniczej przez kierującego działaniem ratowniczym.

            Obecnie w bardzo wielu ochotniczych strażach pożarnych odczuwalny jest brak kierowców posiadających przeszkolenie i odznaczających się odpowiednim stanem zdrowia. Obecnie obowiązujące w ustawie z dnia 21 sierpnia 19991 r. granice wieku są przeszkodą prawną negatywnie wpływającą na stan bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wobec powyższych argumentów wnioskodawcy uznają za zasadne zmianę przepisów regulujących przedmiotowa kwestię.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  Projekt ustawy nie powoduje dodatkowych wydatków budżetowych”

        Po dyskusji i przedstawieniu stanowiska rządu komisja jednogłośnie przyjęła projekt, który daje możliwość udziału w akcjach ratowniczych członkom OSP, którzy ukończyli 18 lat, a nie przekroczyli 65 lat. Do tej pory była możliwość udziału w akcjach ratunkowych osób, które nie przekroczyły 60 lat.


  Poleć