Następna wiadomość
Jubileusz szkoły w Owieczkach

Wspólna konferencja prasowa dot. programuy SLD Lewica Razem

Data dodania: 2014-10-16


Poseł Tadeusz Tomaszewski wspólnie z kandydatami na radnych do Rady Miasta Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wzięli udział w konferencji prasowej w Gnieźnie. Podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiono priorytety SLD Lewica Razem w obrębie oświaty i edukacji, wzmacniania akademickości Gniezna oraz ochrony zdrowia.

  

Jarosław Grobelny – kandydat do Sejmiku Wielkopolskiego przedstawił programy unijne, z których można finansować edukację, zajęcia pozalekcyjne oraz rozwój Internetu socjalnego.

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem  jako gnieźnieńskie porozumienie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i 15 podmiotów zrzeszających związki zawodowe  oraz  organizacje pozarządowe przedstawiają mieszkańcom Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego program

 

MĄDRZE – ZDROWO – BEZPIECZNIE – SAMORZĄDNIE

 

Nasz program jest wynikiem konsultacji społecznych, opiera się na wiedzy i doświadczeniu, jakie zdobyliśmy  w pracy samorządowej. Nasz program koncentruje się   na człowieku, jego indywidualnych i społecznych potrzebach.

MĄDRZE

Zadbamy o rozwój intelektualny mieszkańców naszych gmin i powiatu gnieźnieńskiego. Za ważne uznajemy wspieranie edukacji opartej na tolerancji, wolności wyboru i kształtowania postaw obywatelskich we współdziałaniu  z rodzicami i młodzieżą:

EDUKACJA

W obszarze oświaty i wychowania dążyć będziemy do:

 • zwiększenia ilości miejsc w Żłobku Miejskim i tworzenie warunków do powstawania niepublicznych żłobków i przedszkoli
 • wyposażenia wszystkich szkół publicznych w nowoczesny sprzęt informatyczny m.in. tablice interaktywne
 • zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej w placówkach oświatowych
 • odbudowy szkolnictwa zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami
 • kontynuacji kompleksowej termomodernizacji szkół i przedszkoli
 • wprowadzenia elektronicznego  systemu zarządzania oświatą
 • stworzenia warunków korzystania przez uczniów z ciepłych posiłków w ramach programu rządowego „Dożywianie”
 • budowy wspólnie z gminą boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie
 • poszerzenia systemu stypendialnego dla uczniów
 • pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i funduszy celowych na program zakupu bezpłatnych komputerów i Internetu dla dzieci i młodzieży potrzebującej wsparcia, w tym z niepełnosprawnościami - Internet socjalny
 • wspierania niepublicznych form edukacji i opieki nad dziećmi oraz inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie oświaty pozaszkolnej tj. Klub Seniora, Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • rozszerzenia partnerskiej współpracy powiatu i gmin w budowie  oraz modernizacji bazy sportowo-rekreacyjnej dla potrzeb edukacji i środowiska lokalnego
 • organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na bazie placówek samorządowych oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • poszerzenia oferty edukacyjnej i wychowawczej Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych
 • powołania Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy  z administracją rządową
 • poprawy warunków i warsztatu pracy nauczycieli tj. pomoce dydaktyczne
 • przystosowania świetlic szkolnych  oraz nowoczesnego ich wyposażenia dla potrzeb edukacji sześciolatków

Naszym priorytetem będzie dalsze wzmacnianie akademickości Gniezna Opowiadamy się za:

 • dofinansowaniem z budżetu Miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, tworzenia nowych wydziałów i kierunków, badań naukowych, stypendiów, oraz zakupu pomocy dydaktycznych, organizacji konferencji naukowych i wymiany międzynarodowej
 • tworzeniem warunków do stałego osiedlania się w Gnieźnie kadry naukowej gnieźnieńskich uczelni
 • przekazaniem budynków i gruntów komunalnych na rzecz rozwoju bazy dydaktycznej uczelni publicznych

Najważniejszym zadaniem będzie dokończenie rozbudowy szpitala i poprawa jakości i zakresu świadczenia usług medycznych.  Jesteśmy przeciwko prywatyzacji szpitala

 

OPIEKA MEDYCZNA – opowiadamy się za:

 • poprawą warunków pracy personelu medycznego i opieki nad pacjentami
 • skróceniem kolejek na konsultacje specjalistyczne poprzez tworzenie samorządowych programów zdrowotnych, w tym uruchomienia poradni onkologicznej i diabetologicznej
 • kontynuacją bezpłatnych szczepień i programów profilaktycznych dla seniorów 
 • wdrożeniem  samorządowych programów promocji zdrowia i opieki pielęgniarskiej oraz stomatologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej
 • wprowadzeniem do szkół profilaktyki uzależnień i zdrowia psychicznego,

 


  Poleć