Następna wiadomość
II Festyn Sportwo-Rekreacyjny w Trzuskołoniu

Wizytacja w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

Data dodania: 2009-09-22


    W dniach 21-22 września 2009 roku Poseł Tadeusz Tomaszewski – członek Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny gościł w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.

        Celem wizyty było zbadanie realizacji celów statutowych instytucji. Kierownikiem Centrum Integracji Społecznej jest Pan Wacław Hansz.
   Centrum realizuje program przeznaczony dla osób podlegających wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić  swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują  się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, a w szczególności  dla:

1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

2) uzależnionych od alkoholu, po zaskoczeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

4) bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,

5) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

             Centrum realizuje reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;

2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;

3) nauki planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwości osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność  gospodarczą

4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.


  Poleć