Następna wiadomość
Podziękowanie

Sytuacja osób po 50. roku życia na rynku pracy

Data dodania: 2014-04-09


W środę 9 kwietnia br. w Biurze Poselskim mieszczącym się na ul. B. Chrobrego 40C w Gnieźnie odbyła się konferencja prasowa, podczas której poseł Tadeusz Tomaszewski przedstawił interpelację poselską, którą złożył wspólnie z posłami Klubu Poselskiego SLD Anną Bańkowską oraz Dariuszem Jońskim w sprawie skuteczności dotychczas realizowanych działań na rzecz zatrudnienia osób 50.+ i 60.+ do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

                "W roku 2012 Sejm RP przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który zakładał stopniowe podwyższenie powszechnego wieku emerytalnego do 67. lat.

                Zarówno w uzasadnieniu do projektu ustawy jak i w trakcie debaty plenarnej rząd wskazywał, że dla osób w wieku 60+ będzie przygotowany oddzielny program działań prozatrudnieniowych, podejmowanych w celu zachęcenia do pracy pracowników powyżej 60. roku życia i umożliwienia im pozostania na rynku pracy oraz wspierania równości płci na rynku pracy. Przedmiotowa ustawa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. w art. 20 wprost zobowiązała rząd, że do dnia 31 grudnia 2013 r. minister właściwy do spraw pracy przygotuje program na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju), dotyczący wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób powyżej 60 roku życia oraz wspierania równości płci na rynku pracy." (Interpelacja nr 25769)

                Niestety, analizując raporty MPiPS dotyczące sytuacji osób po 50. roku życia na rynku pracy, a także na podstawie danych Wielkopolskiego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie widać, że dotychczas podejmowane działania na rzecz aktywizacji tej grupy osób są nieskuteczne oraz stopniowo wzrasta liczba osób w wieku 50+ zarejestrowanych w urzędach pracy.

 


  Poleć