Następna wiadomość
FIO 2010 Spotkania informacyjno-szkoleniowe w...

Stowarszyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

Data dodania: 2010-09-15


      W dniu 15.09.2010r. w Urzędzie Miejskim  w Gnieźnie odbyło się spotkanie członków  i sympatyków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Wzięli w nim udział przedstawiciele stowarzyszenia z oddziału poznańskiego- Wiceprezes p. Zygfryd Kazimierz Pałgan, Józef Przybył – Sekretarz, Pani Władysława Wawrowska – pełnomocnik Stowarzyszenia na terenie Gniezna, Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski oraz Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski.

Tematyka spotkania dotyczyła działalności stowarzyszenia oraz celów działania. Poseł Tadeusz Tomaszewski przedstawił prawne aspekty uprawnień przysługujących osobom deportowanym. Klub Poselski Lewica był inicjatorem projektu ustawy o uprawnieniach dla małoletnich ofiar wojny oraz osób zmuszanych do pracy przymusowej. 

Poseł Tadeusz Tomaszewski przedstawił złożoną   interpelację w tej sprawie do Minister Pracy i Polityki Społecznej. W otrzymanej odpowiedzi zawarto, m.in.:Prezydent Jacek Kowalski wyraził swoją gotowość do udzielenia pomocy osobom starającym się o przyznanie świadczeń dla osób represjonowanych. Przekazał również życzenia dla zebranych. 

„Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, ogólnie słuszny cel zaskarżonej ustawy (symboliczne zadośćuczynienie dla osób wywiezionych do pracy przymusowej) został wypaczony przez niepełne określenie kategorii osób uprawnionych do świadczenia deportacyjnego przewidzianego w art. 2 pkt 2 ustawy. Z przepisu tego wynika, że beneficjentami świadczeń mogą być wyłącznie osoby wywiezione z terytorium państwa polskiego (i to definiowanego na dwa różne sposoby - w granicach przedwojennych lub powojennych) na terytorium ZSRR, III Rzeszy lub terenów przez nie okupowanych. W taki sposób do rangi warunku uzyskania świadczenia (cechy relewantnej jego adresatów) podniesione zostało przekroczenie granicy państwa polskiego (nie zawsze zresztą istniejącej w sensie prawnym i faktycznym oraz zmieniającej swój przebieg w trakcie działań wojennych). Spowodowało to wykluczenie możliwości przyznania świadczeń deportacyjnych osobom deportowanym (wywiezionym) do pracy przymusowej w ramach terytorium państwa polskiego.

   W opinii Trybunału Konstytucyjnego tak sformułowane bardzo rygorystyczne przesłanki dostępu do świadczeń deportacyjnych w istotny sposób naruszają zasadę równości. Kryterium przekroczenia granic państwowych nie jest adekwatne do celu ustawy, którym było symboliczne zadośćuczynienie za pracę przymusową świadczoną na rzecz okupantów w szczególnie trudnych warunkach spowodowanych oderwaniem od dotychczasowego otoczenia.

  Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę na podstawie dokumentów stwierdzających pracę przymusową, wydaje opinię i kieruje wnioski do urzędu ds. kombatantów   i osób represjonowanych , w celu przyznania odszkodowań.

    Stowarzyszenie wystąpiło również z wnioskiem o uznanie pracy przymusowej jako szczególnego środka doznanych represji. Za deportację uznaje się  skierowanie na prace przymusowe poza miejscem swego zamieszkania, bez możliwości powrotu do domu. Osoby osadzone w obozach pracy lub deportowane do pracy przymusowej otrzymują comiesięczne świadczenie pieniężne. Jego wysokość uzależniona jest od długości trwania pracy przymusowej. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 181,10 zł.

Poseł Tadeusz Tomaszewski przedstawił projekt wniesiony 27 maja 2010 roku przez Klub Poselski Lewica o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
         Podczas spotkania wybrani zostali delegaci do reprezentowania stowarzyszenia na zjeździe wojewódzkim. Zostali nimi: - Pani Kazimiera Piechowska, Pani Władysława Wawrowska oraz Pan Mieczysław Mikuła.

            W biurze poselskim Posła Tomaszewskiego w Gnieźnie prowadzone są porady dla osób, chcących wystąpić o wypłatę odszkodowań. Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godz. 10.00 – 12.00.Informacji udziela pani Władysława Wawrowska  - Pełnomocnik Stowarzyszenia na terenie Miasta Gniezna.


  Poleć