Następna wiadomość
Pomóżmy dzieciom pokrzywdzonym przez...

Spotkanie z gnieźnieńskimi mediami na konferencji prasowej

Data dodania: 2010-08-13


       W dniu 11 sierpnia 2010 roku w biurze poselskim w Gnieźnie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła na Sejm RP oraz lokalnych mediów. Podczas spotkania Poseł przedstawił treść interpelacji skierowanej do Ministra w sprawie wysokich nagród w KRUS oraz otrzymaną odpowiedź w tej sprawie.

  W odpowiedzi Ministra czytamy: Pragnę przypomnieć, że problem dysproporcji w wynagrodzeniach pracowników KRUS w porównaniu z pozostałymi pracownikami sfery budżetowej był niejednokrotnie podejmowany zarówno przeze mnie, jak i podczas posiedzeń Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w tym również na wniosek posła Tadeusza Tomaszewskiego, podczas prac nad projektami ustaw budżetowych oraz przyjmowaniem sprawozdań z realizacji budżetu państwa. W związku z tym instytucja funduszu motywacyjnego KRUS nigdy nie wzbudzała wątpliwości, mimo iż corocznie NIK przedkładała informację w przedmiotowej sprawie w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w części 72: KRUS. Z pewnością podzielą posłowie pogląd, iż należy dążyć do wyrównania rażących nierówności w wynagrodzeniach w instytucjach państwowych. Niemniej jednak w związku z zapowiadanym zamrożeniem na rok 2011 wynagrodzeń dla pracowników urzędów państwowych należy fundusz motywacyjny KRUS utrzymać. Jednocześnie proszę przyjąć zobowiązanie, że nagrody dla kierownictwa KRUS zostaną ograniczone do społecznie uzasadnionych, gdyż podobnie jak posłowie uważam, że wysokość nagród, jakie kierownictwo KRUS otrzymało w 2009 r., jest nieakceptowana społecznie na tle poziomu nagród wypłaconych pozostałym pracownikom KRUS.
Jednocześnie pragnę poinformować, że opracowanie koncepcji zmian w systemie ubezpieczenia społecznego rolników prezes Rady Ministrów powierzył Międzyresortowemu Zespołowi do spraw Reformy Systemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Przedstawiciele resortu rolnictwa i ministerstwa finansów biorą czynny udział w pracach tego zespołu. Zgodnie z planem prac rządu na II półrocze 2010 r. koncepcja reformy systemu ubezpieczenia społecznego dla rolników ma być opracowana do końca bieżącego roku. Opracowanie koncepcji tej reformy obejmuje także zagadnienie rozwiązań instytucjonalnych, w tym dotyczących funduszy KRUS służących finansowaniu ubezpieczenia i działalności administracyjnej. Problem dalszego istnienia funduszu motywacyjnego KRUS, a jeżeli tak, to jego struktury organizacyjnej, zostanie rozstrzygnięty podczas prac zespołu. Opracowana przez zespół koncepcja reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników zostanie poddana publicznej debacie jeszcze przed podjęciem zasadniczych prac nad projektem nowej ustawy."

         Poseł przedstawił również propozycję ustawy o radiofonii i TV oraz   nowelizację ustawy o podatku VAT. Podczas konferencji prasowej Poseł – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan omówił organizację obozu dla 40 dzieci z terenów zalanych w Bogatyni i Gminie Zgorzelec. Termin 17-29.08.2010 Giewartów.

 "Wyzwaniem dla nas jest fakt, iż koordynator tej grupy z woj. dolnośląskiego przysyłając nam wykaz dzieci na kolonie w mailu napisał: „Grupa 40 dzieci z Bogatyni przyjedzie bez żadnych rzeczy, środków higienicznych oraz innych niezbędnych do pobytu na obozie, ponieważ stracili cały dobytek. Bardzo proszę o wsparcie finansowe lub rzeczowe (ubrania, obuwie środki higieny osobistej, przybory szkolne, itd.) mogące przyczynić się do radosnego wypoczynku dzieci i powrót do domu"

Załaczniki:
- interpelacja i odpowiedź w sprawie wysokich nagród w KRUS
- informacja na temat kolonii dla dzieci z terenów powodziowych
 

 


  Poleć