Następna wiadomość
Poseł Tomaszewski wspiera działkowców

Prawa autorskie do Orlików

Data dodania: 2012-07-16


     W dniu 23 maja br. poseł Tadeusz  Tomaszewski wspólnie z Posłem Tomaszem Garbowskim złożoył interpelację do Ministra Sportu  i Turystyki w sprawie praw autorskich do projektu "Moje Boisko Orlik 2012".

      W odpowiedzi na interpelację otrzymaliśmy poniższą informację:

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację posłów na Sejm RP pana Tomasza Garbowskiego oraz pana Tadeusza Tomaszewskiego, przekazaną pismem z dnia 11 czerwca 2012 r., znak: SPS-023-5460/12, w sprawie praw autorskich do projektu „Moje boisko – Orlik 2012”, uprzejmie informuję, co następuje.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że ministerstwo na bieżąco monitoruje sprawę zgłaszanych roszczeń. Z informacji posiadanych przez ministerstwo wynika, że w chwili obecnej prowadzone jest jedno (sporne) postępowanie sądowe w sprawie naruszenia autorskich praw majątkowych do ww. opracowania. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest, na skutek pozwu wniesionego przez Archi Plus sp. z o.o. przeciwko jednej z gmin biorących udział w programie. Przedmiotem tego postępowania jest roszczenie o zapłatę kwoty 50 000 zł. Skarb Państwa (minister sportu i turystyki), nie uznając zasadności zgłoszonych roszczeń zarówno co do zasady, jak również co do wysokości, przystąpił do przedmiotowego postępowania po stronie gminy w charakterze interwenienta ubocznego. Oprócz zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń, okolicznością sporną w przedmiotowym postępowaniu jest również charakter opracowania, a także jego autorstwo.

W chwili obecnej, do ministerstwa napływają informacje o zawezwaniu przez Archi Plus sp. z o.o. poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego do zawarcia ugody w postępowaniu polubownym. Zdarzają się również przypadki, w których adresatami wniosku o zawarcie ugody są jednostki, które nie uczestniczyły w programie, jak również podmioty, które nie korzystały ze spornego projektu. Do chwili obecnej odnotowano 113 przypadków zawezwań do próby ugodowej. Należy zaznaczyć, że z danych posiadanych przez ministerstwo zakres wykorzystania projektu może dotyczyć ok. 4% ogółu wybudowanych w ramach programu boisk. Większość kompleksów realizowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” budowana była na podstawie projektu autorstwa firmy Kulczyński Architekt sp. z o.o.

Ministerstwo na bieżąco informuje jednostki samorządu terytorialnego o swoim stanowisku w sprawie, udzielając odpowiedzi każdemu z podmiotów, który się o to zwróci do ministerstwa i poinformuje ministerstwo o wysuwanych względem niego roszczeniach. W ocenie ministerstwa, prawa którymi dysponowało ministerstwo były wystarczające do korzystania z projektów w zakresie określonym w programie „Moje boisko – Orlik 2012”.

Odnosząc się do wystąpienia Archi Plus sp. z o.o., należy wskazać, że opis przedstawiony we wnioskach dotyczących zawarcia ugody kierowanych do poszczególnych jednostek nie odzwierciedla wszystkich okoliczności faktycznych sprawy. Wnioski, formułowane są według przyjętego wzoru i nie odnoszą się do sytuacji faktycznej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Nie określają one również sposobu ustalenia wysokości odszkodowania. Stwierdzenia w nich zawarte nie uwzględniają twierdzeń i

  PolećObecna strona: 1