Następna wiadomość
OSP zwolniona z opłat za przejazd drogami...

Jacek Kowalski kandydatem związków zawodowych, organizacji społecznych oraz SLD na Prezydenta Gniezna

Data dodania: 2014-03-07


Dnia 6 marca 2014 roku na sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie odbyło się spotkanie Sygnatariuszy Gnieźnieńskiego Porozumienia „Lewica Razem”.

Porozumienie to skupia przedstawicieli 12 organizacji: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w Gnieźnie, Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gnieźnie, Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kulturalnego „ PROMYK” w Gnieźnie, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kombatantów RP, Osób Represjonowanych i ich Rodzin w Gnieźnie, Związek Inwalidów Wojennych RP w Gnieźnie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie, Federację Młodych Socjaldemokratów w Gnieźnie, Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie, Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Gnieźnie, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Wielkopolski Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Gnieźnie oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej w Gnieźnie.

Porozumienie zostało podpisane po raz pierwszy w 2006 roku, na lata 2006 – 2010, a następnie kontynuowane w latach 2010-2014.

 

            Podczas spotkania przedstawiciele powyższy organizacji jednomyślnie wyrazili chęć kontynuowania porozumienia przez kolejne 4 lata, poprzez złożenie podpisu pod tekstem Porozumienia oraz udzielili poparcia Panu Jackowi Kowalskiemu jako kandydatowi „Gnieźnieńskiej Lewicy” na Urząd Prezydenta Miasta Gniezna w jesiennych wyborach samorządowych . Na zaproszenie posła Tadeusza Tomaszewskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej SLD w Gnieźnie w spotkaniu uczestniczył Sekretarz generalny SLD – Krzysztof Gawkowski.

POROZUMIENIE WYBORCZE

„LEWICA RAZEM”

Gniezno, 06.03.2014 roku

My niżej podpisani przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej, związków zawodowych i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego wyrażamy wolę kontynuacji porozumienia zawartego dnia 14 czerwca 2006 roku w wyborach samorządowych w 2014 roku.

Lewica ma już duże doświadczenie w działalności samorządowej. Dzięki temu                we wszystkich środowiskach dobrze rozpoznane są potrzeby, które staną się podstawą naszego programu wyborczego.

 

Za najważniejsze cele działania samorządowego przyjmujemy:

 • otwartość na współpracę,
 • wrażliwość społeczną,
 • równość szans i praw,
 • likwidację wykluczenia społecznego,
 • budowę społeczeństwa obywatelskiego,
 • racjonalność w gospodarowaniu mieniem komunalnym,
 • wzajemne wspieranie aktywności obywatelskiej podmiotów wchodzących w skład porozumienia na rzecz mieszkańców miasta i powiatu.

Dla realizacji naszych celów w samorządach terytorialnych postanawiamy:

 • opracować i przedstawić mieszkańcom program wyborczy  
 • zgłosić w wyborach na urząd Prezydenta  Miasta Gniezna Pana Jacka Kowalskiego, a także wspólnych kandydatów na  urzędy wójtów i burmistrzów gmin powiatu gnieźnieńskiego
 • zgłosić jedną listę kandydatów w wyborach do Rady Miasta Gniezna i Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz kandydatów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • systematycznie współpracować w nowej kadencji samorządów gminnych, powiatowego i wojewódzkiego w latach 2014 – 2018.

W celu koordynacji kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego oraz wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i Prezydenta Miasta Gniezna  strony porozumienia powołują:

 • Radę Porozumienia, którą stanowią liderzy stron porozumienia
 • Przewodniczącego  porozumienia w osobie Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego

           

  PolećObecna strona: 1