Następna wiadomość
NARODOWY PROGRAM PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH

Aktywne formy zwalczania bezrobocia

Data dodania: 2012-08-15


     Bezrobocie jest w naszym kraju wciąż znaczącym problemem – borykają się z nim kolejne rządy, nie znajdując recepty na ograniczenie tego negatywnego zjawiska. Wg najnowszych danych, stopień bezrobocia w Polsce na koniec czerwca wyniósł 12,4 proc. natomiast w powiecie gnieźnieńskim – 14,1 proc., co daje 7287 zarejestrowanych bezrobotnych. 22,7 proc. z nich to osoby w wieku 50 + i jak się okazuje, na ten rok w naszym regionie nie ma zapotrzebowanych środków na ich aktywizację zawodową. Dlaczego?

    Środki finansowe na aktywne formy zwalczania bezrobocia pochodzą z zasobów Funduszu Pracy. Ustawa budżetowa corocznie określa wysokość składki na Fundusz Pracy, wynoszącej od 1999 roku niezmiennie 2,45 proc. kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Obowiązująca ustawa budżetowa określa, że wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wynoszą 3.435,080 tys. zł.
   Niestety, wydatki Funduszu podlegają ograniczeniom, zgodnie z którymi istnieje zobowiązanie do korekty deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3 proc. PKB do 2012 roku w wiarygodny i trwały sposób. - Czyli krótko mówiąc, pieniądze pracodawców zamiast w znaczącej mierze zasilić Fundusz Pracy, ratują stan naszych finansów publicznych po to, żebyśmy nie przekroczyli progu zadłużenia – kwituje całą sprawę poseł Tadeusz Tomaszewski z SLD, który zwrócił się z interpelacją w sprawie zwiększenia środków Funduszu Pracy na aktywne formy ograniczania bezrobocia do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
   Jak wynika z przedstawionej odpowiedzi, Minister Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o zwiększenie kwoty na ten cel o 500 mln zł na 2012 rok. - Po przeprowadzeniu procedury, ta kwota jest już dostępna do dyspozycji ministra na ten rok, z czego 50 milionów złotych przeznaczono na sfinansowanie indywidualnych wniosków dotyczących programów aktywizacji związanych z klęskami żywiołowymi i zwolnieniami z przyczyn niedotyczących pracowników. Natomiast 450 milionów złotych rozdysponowano według stosownego algorytmu na województwa – wyjaśnia poseł SLD.
   Do województwa wielkopolskiego trafiło 29 mln zł – te środki mają zostać przeznaczone na aktywizację trzech grup osób bezrobotnych – do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz do osób długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych, samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko do 7 roku życia i bezrobotnych niepełnosprawnych. W tych trzech obszarach, Wojewódzki Urząd Pracy zebrał oferty pochodzące z Powiatowych Urzędów Pracy. Okazuje się jednak, że nasze województwo nie wykorzysta wszystkich środków do końca roku. Dlaczego tak się dzieje? Środki zostały za późno postawione do dyspozycji Powiatowych Urzędów Pracy. 
   Ponadto, w powiecie gnieźnieńskim nie ma zapotrzebowanych środków na aktywizację osób w wieku 50 +. - Rozmawiałem na ten temat z Małgorzatą Matczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie, która stwierdziła, iż przyczyna leży m.in. w tym, że nie ma chętnych pracodawców, którzy chcieliby zastosować możliwość stażu, robót publicznych czy też wyposażenia stanowiska pracy. Po drugie, barierą jest czas, żeby zaktywizować bezrobotnych potrzeba minimum 3 miesięcy, a do końca roku pozostało niewiele czasu. Zobowiązania przejdą na rok następny na samorządy a zadłużone powiaty z pewnością tego nie chcą – mówi T. Tomaszewski.
   Na pozostałe dwie grupy – do 30 roku życia oraz grupę osób w trudnej sytuacji na rynku pracy powiat gnieźnieński otrzyma niespełna 900 tys. zł, które zostaną przeznaczone na aktywne formy zwalczania bezrobocia.

 

źródło: www.informacjelokalne.pl


  Poleć